Disclaimer Puppy Groep

VERSIE 1.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op zondag 7 januari 2018.

Algemeen

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Puppy Groep een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Puppy Groep. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puppy Groep. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Puppy Groep met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s inclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Puppy Groep behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Puppy Groep heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en adviezen die via e-mail worden verzonden grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website, e-mail en de digitale puppy boeken verspreide informatie en adviezen zijn slechts informerend van aard. Puppy Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie en adviezen zoals deze op of via deze website, e-mail contact of de puppy boeken is verkregen.
Puppy Groep garandeert niet dat de op de website, in de e-mails en in de puppy boeken te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site, in de e-mails en in de puppy boeken kan op ieder door Puppy Groep gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Puppy Groep links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Puppy Groep op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Puppy Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Puppy Groep de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.